+372 5086060  |  info@mobiletrade.ee  |  Aia 7, 10111 Tallinn  |  Avatud E-R 10-18, L 11-15

Mobile Trade

продукт(-ов) - 0 €

Garantii tingimused

Pretensiooni esitamise kord

1) Veebipood mobiletrade.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipood mobiletrade.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood mobiletrade.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood mobiletrade.ee.

5) Veebipood mobiletrade.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon e-maili aadressile info@mobiletrade.ee, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, e-maili aadress, arve number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt mobiletrade.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel mobiletrade.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood mobiletrade.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.